Byggeriets Klimapris


Byggeriets Klimapris gives til en klimaløsning/-teknologi, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:
- Dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved anvendelse af produktet eller løsningen.
- Dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved fremstillingen af produktet.

Virksomheder, der:
Yder en dokumenteret klimaindsats og/eller har iværksat en klimastrategi


Vinderen af Byggeriets Klimapris 2018

Kronospan ApS: Novopan Klimagulv

Novopan Klimagulv er en ny 25 mm sporet undergulvsplade med fræsede spor til 20 mm varmeslanger til vandbaseret gulvvarme. Novopan Klimagulv er det eneste undergulv til gulvvarme i Skandinavien, der har opnået Svanemærket primært pga. de anvendte råvarer er CO2-neutrale og virksomhedens vægt på cirkulær økonomi i produktionen. Mindst 70% af råvarerne til pladeproduktionen er genanvendt træffald. De resterende 30% af råvarerne er bæredygtigt FSC- og PEFC-certificeret træ fra danske skove.


Nominerede til Byggeriets Klimapris

Produkt


Kronospan ApS: Novopan Klimagulv Standnr. A-0612

Novopan Klimagulv er en ny 25 mm sporet undergulvsplade med fræsede spor til 20 mm varmeslanger til vandbaseret gulvvarme. Det produceres af genanvendte træmaterialer og med en markant reduktion i CO2-belastningen ved fremstilling, anvendelse og bortskaffelse af produktet i sammenligning med alternative tunge bygningsdele.

Novopan Klimagulv er det eneste undergulv til gulvvarme i Skandinavien, der har opnået Svanemærket primært pga. de anvendte råvarer er CO2-neutrale og virksomhedens vægt på cirkulær økonomi i produktionen.

Novopans cirkulær tilgang til produktionen af gulvvarmepladerne: Mindst 70% af råvarerne til pladeproduktionen er genanvendt træffald fra kommunale affaldspladser kombineret med spåner og trærester fra danske træindustrier - og dermed CO2-neutrale råvarer. De resterende 30% af råvarerne er bæredygtigt FSC- og PEFC-certificeret træ fra danske skove.


Plastmo A/S: Skybrudsventil – nytænkning indenfor regnvandshåndtering Standnr. A-0650

Ofte afkobles tagvand lokalt og med overløb til det fælles kloaksystem under intensiv regn (Lokal Afledning af Regnvand, LAR). Med skybrudsventilen udnytter man den eksisterende kloaks kapacitet under normal regn og afkobler kun vandet fra bygninger lokalt under intensiv regn.

Skybrudsventilen er en simpel mekanisk enhed, der placeres under bygningens nedløbsrør, over en brønd, uden det store anlægsarbejde. I skybrudsventilen er en lille flyder, som under normalregn leder vandet til kloakken, og under intensiv regn leder ventilen regnvandet til terræn.

Spildevandsselskaber eller bygningsejere kan anvende skybrudsventilen som en hurtig, effektiv og billig skybrudssikring. I et villaområde, kan man under intensiv regn potentielt reducere mængden af tagvand i kloakken med ca. 50% svarende til ca. 25% af den samlede mængde regnvand i kloakken.

Strategi


BERRYALLOC Standnr. A-1510

BerryAlloc har et dokumenteret negativt CO2-aftryk. 5.000 tons støv og spåner brændes rent om året i en certificeret ovn og kedel. Al varme, der bruges i produktionen, genereres her. Overskydende varme, anvendes i nærområdet, til børnehaven og ældrecentret.

Hele BerryAlloc kollektionen er blevet tildelt PEFC-mærket, har miljøcertifikat ISO 14 001 og er M1 udslipsklassificeret.


Kingspan Insulation: "NetZero by 2020" Standnr. E-7220

Kingspan har en klimastrategi kaldet for "NetZero by 2020". Målsætningen er at være CO2 neutrale på alle faciliteter verden over i 2020. Bl.a. ved at reducere deres energibehov generelt, generere vedvarende energi og levere det nødvendige via bæredygtige ressourcer.

Alene i 2016 har koncernen brugt 6 gange mere vedvarende energi end i 2011, hvilket svarer til 55 mil. tons kul. I 2014 kom 28% af Kingspan koncernens energiforbrug fra vedvarende energikilder. Nu i slutningen af 2017 har de overhalet deres målsætning og allerede nået 70% af målet.

Koncernen har igennem 40 år leveret energirigtige løsninger til byggerier verden over og produktudvikler hele tiden og med ét særligt fokus: At nedbringe udledningen af CO2 og drivhusgasser markant og sørge for en optimal energieffektivitet i bygninger.

Kingspan er for tredje år i træk udnævnt som en global leder for deres aktiviteter og strategier i forhold til klimaforandringer, og er kommet med på en klima "A" liste hos CDP.

Tidligere vindere:


2016 – Troldtekt A/S

Prisen gik i 2016 til Troldtekt for deres Troldtekt® wave – en skulpturel, tredimensionel lofts- eller vægbeklædning af træbeton. Forretningsstrategien er baseret på Cradle to Cradle-principperne, der udledes ingen spildevand og produktionsaffald leveres til HedeDanmark. Troldtekt har som DONG Klimapartner siden 2013 baseret sit elforbrug 100% på vedvarende energi (vindstrøm). Energien til opvarmning i produktionen er baseret på CO2-neutralt træaffald, herunder eget produktionsaffald.


2014 – Betongruppen RBR A/S

Betongruppen RBR har udviklet miljøsten, som sikrer hurtig afvanding af befæstede arealer ved f.eks. skybrud. Bærelaget erstattes af granitskærver med forskellige fraktioner, som sikrer adskillelse af lagene. Bærelaget bliver derved et reservoir, hvor regnvand hurtigt kan trænge ned og opbevares, indtil de underliggende jordlag kan absorbere det.


2012 – Icopal Danmark ApS

ECO Activ – en samlet løsning på bæredygtige tagprodukter, der dækker over fire produkter, der har positiv indvirkning på miljøet og viser, at Icopal satser på at udvikle bæredygtige produkter. De fire produkter er: Luftrensende tagpap, et varmeproducerende energitag, en tagløsning med integrerede solceller, der producerer strøm, og et grønt tag, der binder forureningspartikler fra det omgivende miljø.


2010 – Komproment ApS

Første gang prisen blev uddelt gik den til Komproment, der har gjort en betydelig indsats for at markedsføre solenergi. Komproment er således medstifter af firmaet Nordic Energy Group, der producerer patenterede tagintegrerede solfangere. Firmaet har stiftet en landsdækkende sammenslutning af 130 håndværksvirksomheder med speciale inden for tagarbejde – kaldet Tagprofferne – som løbende uddannes i energiløsninger i forbindelse med tagudskiftninger. Og endelig gør Komproment en indsats for salg af solfangere igennem landets trælasthandlere.